Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující objednáním zboží stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – obchodu eshop.krobot.eu a jeho zákazníků kupujících.

 

2. Objednávka (uzavření kupní smlouvy)

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu.

Potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení označené jako „ Konečné potvrzení objednávky“, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

Při objednávce nad 10.000,- Kč nebo při objednávce zboží, které je na objednávku si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího zálohu na zboží. V takovém případě je kupující povinen složit zálohu na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury. Lhůta pro dodání zboží běží ode dne zaplacení zálohy.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 • (v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu)
 • Bez udání důvodu

 

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího. Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání kupujícímu nebo osobě jím pověřené, nebo veřejnému dopravci. Místem plnění je místo převzetí zboží. Všechna rizika a nebezpečí škody na zboží přecházejí na kupujícího při předání zboží. Jestliže prodávající dle instrukcí kupujícího předá zboží jeho dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně zodpovědný za způsob použití, skladování a další manipulaci se zbožím.

 

4. Dodací podmínky

Dodání (převzetí) zboží je možné těmito způsoby:

 • vlastní odběr v prodejně
 • zaslání přepravní službou
 • na základě předchozí osobní domluvy možno doručit prodávajícím

 

5. Způsob platby a cena

Způsob platby bude upřesněn v objednávce 

Možnosti platby:

 • v hotovosti při odběru zboží v prodejně prodávajícího
 • převodem na účet prodávajícího (v případě platby předem) na základě zálohové faktury
 • dobírkou

 

Cena zboží:

Cena zboží je závazná pro obě strany v potvrzené objednávce.

V případě cenově náročnějšího obchodu, nebo zboží na objednávku si kupující vyhrazuje právo zálohové platby. Výše zálohy musí být odsouhlasena kupujícím.

 

Cena dopravného:

Osobní odběr zboží zdarma

Cena dodání přepravní službou, nebo poštou bude upřesněna v objednávce a odsouhlasena kupujícím potvrzením objednávky.

 

6. Faktura – daňový doklad

Fakturu zasíláme společně se zásilkou. Naše vydaná faktura – daňový doklad slouží zároveň jako hlavní záruční list.

 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně vyznačit dopravci do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zákazník má právo podle zákona 367/2000 Sb. na odstoupení od smlouvy ( tzn. vrácení zboží) do 14 dnů od převzetí při uzavření smlouvy na dálku. Toto právo se vztahuje pouze na spotřebitele, spotřebitelem je osoba která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy je povinen vrátit zboží do 14 dnů od doručení zpět dodavateli v originálním obalu se vším příslušenstvím a přesně v takovém stavu v jakém zboží obdržel. Před odesláním zboží na naší adresu prosíme o zaslání zprávy o odstoupení od kupní smlouvy e-mailem na truhlarstvi.krobot@seznam.czs uvedením čísla objednávky.

 

Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží , vyjma však poštovného a dopravného zaslány na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je zaslán na adresu kupujícího neprodleně po obdržení a překontrolování zboží. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené na přání kupujícího, či na zboží objednané přímo na přání zákazníka a v době objednání nebylo skladem.

 

8. Reklamace a záruka

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu.

Zřejmé vady zboží je oprávněn reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení zboží.

 

Reklamace se uplatňuje písemnou formou a je nutné doložit kopii dokladu o nákupu a dostatečný popis vady.

Poškození (mechanické, chemické, neodborná montáž, špatné uskladnění apod. ) nejsou závadou.

Prodávající poskytuje na zboží, které bude kupujícím dále prodáno v nezměněném stavu konečnému spotřebiteli záruku po dobu 12 měsíců pokud není v záručním listu stanovena doba jiná.

 

9. Řešení sporů

Prodávající a kupující se výslovně dohodli, že veškeré majetkové spory, které vzniknou na základě Dodávek zboží realizovaných mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány v rozhodčím řízení Podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ( dále jen zákon o rozhodčím řízení) tzn. S vyloučením pravomoci obecného soudu a to za následujících podmínek:

 • rozhodce pro rozhodování majetkových sporů, které in eventum vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím určuje prodávající 
 • rozhodčí řízení se bude konat v sídle rozhodce
 • rozhodčí řízení bude probíhat pouze písemně, tj. bez ústního projednání věci
 • účastník, který v rozhodčím sporu nebude procesně úspěšný, nahradí účastníku, který bude mít ve věci plný úspěch náklady rozhodčího řízení, jejichž součástí je i rozhodčí poplatek ve výši:

 

a) 3% z žalobou uplatněné částky je-li předmětem rozhodčího řízení peněžité plnění, nejvýše však 10.000,- Kč

b) 5.000,- Kč v ostatních případech

 

 • rozhodce může vznikly spor mezi stranami rozhodnout podle zásad spravedlnosti s tím, že vydaný rozhodčí nález nebude obsahovat odůvodnění.
 • v ostatním se práva a povinnosti rozhodce a účastníků budou řídit zákonem o rozhodčím řízení a podpůrně občanským soudním řádem.  

 

10. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoliv podobě třetí straně. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobku) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, nebo identifikaci vaší platby učiněné bankovním převodem. 

 

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tomto rozsahu a znění, které je uvedeno na stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a případně dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku, pokud nebylo sjednáno smluvně jinak.